NutzCN Logo
问答 !Json syntax error nearby [row:1,col:1 char 'z'], reason: 'Unexpect String
发布于 818天前 作者 悍匪 1052 次浏览 复制 上一个帖子 下一个帖子
标签:

另一个也是相同的写法就没问题 这就有问题,,,

zdd: [{"id":59,"title":"2022春季01","zddid":1646998846338,"fgdid":12,"sbid":8,"shopid":0,"tzxx":0,"ddsl":7311,"cttime":"2022-03-11 19:40:46","type":0,"pz":0,"fagao":{"id":12,"dh":"","sl":20000,"xtbh":"2022.03-11","isbn":"123-4-52154-896","sm":"义务教育教科书 数学 一年级","bc":"2022.1-2次","zzgg":"787/1092","zs":"","cpcc":"130/185","ys":"4+4","fmgy":"覆光膜","zdgy":"平装胶钉","xd":"","lx":"人教版","jb":"2022","bdqk":"修订","bbskjc":"1","zstd":"1","lzsc":"1","zzys":"120","qrcc":"1","kb":"32","yz":"3.75","dj":"3.02","sjhd":"4.8mm","cydw":"5","zrbj":"北京出版社","xtfl":"","type":2,"fm":"封面/白页  白页/封底","wq":"扉页/版权 目录1-4 前言/白页","zw":"1-","js":1,"uptime":"2022-03-11 18:28:11","cttime":"2022-03-11 18:28:11","kdsj":"2022-03-25","shsj":"2022-03-31","bz":"你好好你好好你好好你好好你好好你好好你好好你好好","zje":"10189","rksl":0,"kc":0,"cy1":"","cy2":"","cy3":"","fm1":"","fmys":"4+4","zwyz":"胶版纸-80g","fmyz":"胶版纸-80g","shry":0},"LAY_TABLE_INDEX":0},{"id":60,"title":"2022春季01","zddid":1646998846338,"fgdid":13,"sbid":8,"shopid":0,"tzxx":0,"ddsl":5841,"cttime":"2022-03-11 19:40:46","type":0,"pz":0,"fagao":{"id":13,"dh":"","sl":1020580,"xtbh":"2022.03-1","isbn":"","sm":"义务教育教科书 语文 一年级","bc":"","zzgg":"787/1092","zs":"","cpcc":"130/185","ys":"4+4","fmgy":"覆光膜","zdgy":"平装胶钉","xd":"","lx":"人教版","jb":"","bbskjc":"1","zstd":"1","lzsc":"1","zzys":"","qrcc":"1","kb":"32","yz":"","cydw":"3","zrbj":"北京出版社","type":3,"fm":"封面/白页  白页/封底","wq":"扉页/版权 目录1-4 前言/白页","zw":"1-","js":1,"uptime":"2022-03-11 18:31:25","cttime":"2022-03-11 18:31:25","rksl":0,"kc":0,"cy1":"","cy2":"","cy3":"","fm1":"","fmys":"4+4","shry":0},"LAY_TABLE_INDEX":1}]
 @At
	 @AdaptBy(type=JsonAdaptor.class)
	 public String setData(@Param("..")List<ZhengDingOrder> zdd,@Attr(scope=Scope.SESSION, value="me")int userId) {
			System.out.println(Json.toJson(zdd));
		return ""; 
	 }
2 回复
 @Id
  private long id;
  @Comment("征订单名称")
  @Column
  private String title;
  @Comment("征订单号")
  @Column
  private long zddid;
  @Comment("发稿单ID")
  @Column
  private long fgdid;
  @Comment("申报人ID")
  @Column
  private long sbid;
  @Comment("店铺Id")
  @Column
  private long shopid;
  @Comment("通知消息")
  @Column
  private long tzxx;
  @Comment("订单数量")
  @Column
  private long ddsl;
  @Comment("创建时间")
  @Column
  private String cttime;
  @Comment("更新时间")
  @Column
  private String uptime;
  @Comment("0是常规工单 1是上传 2是完成")
  @Column
  private int type;
  
  private int pz;//品种
  private String username;
  private FaGao fagao;

这是表单套json, 走纯JSON就没这些问题了

添加回复
请先登陆
回到顶部